Hz. Hüseyin Sözleri Kerbela

Hz. Hüseyin Sözleri Karbela

İslam Devletinin bir Emevi saltanatına dönüşmemesi için son nefesine kadar mücadele veren On İki İmamın üçüncüsü Hz. Muhammed’in torunu Hüseyin bin Ali anısına hazırladığımız Hz. Hüseyin Sözleri Kerbela yazımız ile sizlerleyiz. Kerbela olayı ile tarihe acı olay olarak damga vurmuştur.

Hz. Hüseyin Sözleri Kerbela yazımız da; Hz. Hüseyin sözleri kerbela acı, Anlamlı Hz. Hüseyin sözleri kerbela, Hz. Hüseyin sözleri kerbela Kısa, Hz. Hüseyin sözleri kerbela İlahi, Etkili Hz. Hüseyin sözleri kerbela bulabilirsiniz.

Manşet; Cömertlik eden yücelir, cimrilik yapan ise alçalır.

Hz. Hüseyin Kimdir

Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib (626 ‘ 10 Ekim 680), İslam peygambeɾi Muhammed’in toɾunuduɾ. Döɾdüncü Hâlife ve Biɾinci Şia imâmı olan Ali el-Müɾtezâ’nın oğluduɾ. Annesi, Muhammed’in kızı Fatıma Zehɾa’dıɾ. On İki İmâmlaɾ’ın üçüncüsü olan Hüseyin bin Ali, İslam Devleti’nin biɾ Emevî saltanatına dönüşmemesi iςin mücadele veɾmiş ve Emevîleɾ taɾafından öldüɾülmüştüɾ. Soyundan gelenleɾ Hüseynî ya da Seyyid olaɾak tanımlanıɾ.

Kerbela Olayı

Peygamberimizden sonra, ümmet arasında türlü fitneler baş gösterdi. Özellikle Hz. İmam Ali’nin halifelik döneminde ümmet birbirleriyle birçok kez savaştı, savaştırıldı.

Hz. İmam Ali’ye baş kaldıran Muaviye, kendinden sonraki halifenin oğlu Yezid olarak kabul edilmesini ölmeden önce garantilemişti.

Yezid halife olunca- tıpkı babası Muaviye gibi- Hz. Peygamber’in getirdiği İslam inancını temelden değiştirmeye ve halka işkence etmeye devam etti.

Hz. Hüseyin Sözleri Kerbela

Hz. Hüseyin Sözleri Kerbela

Bundan özellikle Kûfe halkı rahatsız olmuştu. Bu nedenle Hz. İmam Hüseyin’e her gün yüzlerce mektup yazıp, kendilerini Yezid’den kurtarmasını istediler. Kufe’den 18 bin mektubun Hz. İmam Hüseyin’e ulaşması sonunda İmam ve taraftarı (ailesi, dostları) ile Kufe’ye doğru yola çıktı.

Kufelilerin mektuplarından haber alan Yezid, ilk olarak elçi olarak gönderilen Hz. İmam Hüseyin’in amca oğlu Müslim’i öldürtüp ve halka baskı uygulayarak Kufelilerin gözünü korkutmayı başardı. Böylece evvelce İmam’a biat edeceklerini belirten Kufeliler, korkularından saf değiştirip Yezid’e biat etmeyi kabul edip Hz. İmam Hüseyin’i ve taraftarlarını da Kufe’ye girmeden bulup biata zorlamak üzere Yezid’in ordusuna katıldılar.

İmam Hüseyin ve yakınları Muharrem ayının ilk günü Kerbela’da tutsak edildiler. Fırat nehrine yakın bulunmalarına rağmen su içmeleri yasaklandı. Kufelilerin ihanetine uğrayan Hz. İmam Hüseyin ve yakınları tutuldukları Kerbela’nın kavurucu çölünde 10 gün su içemediler. Muharrem’in 10.günü de Yezid’e biat etmeyi reddeden İmam Hüseyin’e, karşı taraftan ok atılmasıyla çatışma başladı. Hz. İmam Hüseyin’in oğulları, kardeşi, yeğenleri derken tüm yakınları tek tek şehit edildiler. Tüm sevdiklerinin gözü önünde can vermesine şahit olan İmam, son olarak 33 mızrak yarası ve 34 kılıç yarası aldıktan sonra Şimr isimli asker tarafından başı kesilerek şehit edildi.

Kerbela olayı gerek Alevilerin, gerek Şiilerin, gerek ise Sünnilerin ortak acısıdır.

Hz. Hüseyin’ in Son Sözleri

Takvimler Muharremin onuncu gününü gösterirken, (10 Ekim 680) Kerbela sahrasında (çölde) Ehl-i Beyt’e karsı toplu soykırım baslar. Çocuklar, bebeler ve yaşlılar, uzaktan atılan oklarla katledilirler. Hz Hüseyin’in kardeşleri, yeğenleri teker teker Kerbela’da şehit olurlar.

Iman Hüseyin son anında “…Simr Mel’un laneti Yezid’e biat edersen ölümden kurtulursun …“demesi karsısında, şu cevabı verir:

“… Ey Şam’lılar ben Hz. Muhammed Mustafa’nın gözünün nuru ve Ali’yyel Mürteza’nın ruhuyum siz beni öldürün.

Benim ceddi pak-ım Muhammed Mustafa, Bab-ı Nisan-ım Ali’yel Mürteza’dır; ne kadar Veli gelmiş geçmiş ise, velayet eserlerini hep benden ahs’ettiler. Benim temiz anlımda Ehl-i Beyt’in nurları parıldamaktadır.

Ben Allah’ın bütün isimlerinin sırrına mazhar olmuşum. Eğer sizin maksadınız nahak yere benim kanıma girmekse, zaten Ali oğullarına mazlumen ölmek miras düşmüstür. Eğer sizin fikriniz Hz. Muhammed ve Ali’yyel mürtezaya eziyet etmekse, iste görüyorsunuz ki, ben onların ruhuyum; hemen beni öldürmelisiniz..”

Hz. Hüseyin Sözleri Kerbela

Allah’a isyan ederek bir şeye ulaşmak isteyen kimse umduğundan uzaklaşarak, korktuğu şeye yaklaşmaktadır.

Allah’ın, kendi kulunu istidracı gafil avlaması, ona bol nimet verip şükretmek (hususunda) başarısız kılmasıdır. Fırsatı elinden kaçıncaya kadar nimetle meşgul olup velinimetini hatırlamamasıdır.

Bazıları Allah’tan bir şey umarak ibadet ederler; bu tacirlerin ibadetidir. Bazıları da korkarak ibadet ederler; bu da kölelerin ibadetidir. Bazıları ise allah’a şükür olarak ibadet ederler; bu da hür insanların ibadetidir; işte en faziletli ibadet budur.

İnsanlar dünya kullarıdır; din ise onarın dillerine bir yalaktır; dinin sayesinde geçimlerini sağladıkları müddetçe onu koruyup gözetirler; (ama) zorluklarla imtihan edildiklerinde dindarlar azalır.

Hz. Hüseyin Sözleri Kerbela

Hz. Hüseyin Sözleri Kerbela

İmam(aş) oğlu seccad(aş)’a şöyle buyurdu: ‘ey oğlum! Allah’tan başka yardımcısı olmayan kimseye zulmetmekten sakin.

Kerbela’ya doğru hareket ettiklerinde şöyle buyurdular: doğrusu bu dünya değişip tanınmaz olmuş ve bütün iyiliklerine sırt çevirmiş; kabin dibindeki azıcık kalıntı sudan ve havası ağır olan otlaktaki gibi alçak yaşantıdan başka bir şey kalmamıştır. https://www.sozlervadisi.com/ozlu-sozler/hz-huseyin-sozleri-kerbela.html

Kıyamet günü, yalnız dünyada Allah’tan korkan kimse emniyette olabilir.

¸¸•*`❀ Alevi Sözleri ¸¸•*`❀

Bir adam gelip imam(aş)’dan yardım istediğinde imam şöyle buyurdu: ağır bir borcu, gücü aşan yüklü bir tazminatı ödemek ve aşağılayıcı fakirlik dışında ağız açmak doğru değildir. O adam: bunlardan biri için gelmiştim’ dediğinde, imam(aş) kendisine yüz dınar verilmesini emretti.

İnsanların en cömerti istemeden veren, en asılı de intikama gücü yeterken bağışlayandır.

Özür dilenecek hareketten sakin. Zira mü’min ne suç işler ve ne de özür diler, ama münafık her gün suç işleyip özür diler.

Akıl, ancak hakka uymakla kâmil olur.

Zenginlik nedir? Diye sorduklarında: “Arzuların az olması ve yeterli olan rızka razı olmaktır.” buyurdular.

Hz. Hüseyin Sözleri Kerbela Acı

Ey insanlar! Resulullah (s) buyurmuştur ki: “Kim, Allah’ın haramını helal bilen, ahdini bozan, Resulünün sünnetine muhalif olan, kulları arasında günah ve zulüm yapan zalim bir yönetici görür de fiil ve sözüyle ona karşı çıkmazsa, Allah-u Teala onu da, o zalim yöneticiyi sokacağı yere (cehenneme) sokar.

Allah’tan başka sığınağı olmayan kimseye zulmetmekten sakın.

Bilin ki, insanların size olan ihtiyaçları, Allah’ın size verdiği nimetlerdendir. Öyleyse o nimetlerden bıkmayın, yoksa belaya dönüşür.

Cömertlik eden yücelir, cimrilik yapan ise alçalır.

Akıl, ancak hakka uymakla kâmil olur.

Ey insanlar! Adı yüce olan Allah Teala, kullarını sırf O’nu bilip tanımaları için yaratmıştır. O’nu tanıyınca, O’na ibadet edilir, O’na kullukta bulunulur. sozlervadisi.com O’na kulluk edense, O’ndan başkasına kulluk etmekten müstağni olur.

Ey Ebu Süfyan’nın oğullarına uyanlar! Eğer dininiz yok, ahiretten de korkmuyorsanız, en azından hür insanlar olun.

Hakka amel edilmediğini ve batıldan da kaçınılmadığını görmüyor musunuz? Böyle bir durumda mü’minin ölümü arzulaması haktır. Ben ölümü saadet, zalimlerle yaşamayı ise alçaklık biliyorum.

Bu üç kimsenin dışında hiç kimseye ağız açma: dindar, yiğit ve soylu. Çünkü dindar kendi dinini koruması için ihtiyacını karşılar. Yiğit de (seni ümitsiz etmeyi) kendi yiğitliğine sığdırmaz, utanır. Soylu ise ihtiyacın için yüzünün suyunu dökmeye mecbur kaldığını bildiğinden, haysiyetini korumak için seni eli boş geri çevirmez.

Bir adam imam(aş)’a selam vermeden nasılsınız? Allah afiyet versin. Dediğinde şöyle buyurdu: evvel selam, sonra kelam. Allah sana da afiyet versin. Daha sonra buyurdular ki: selam vermedikçe hiçbir kimseye konuşma müsaadesi vermeyin.

Farz olan cihatlardan biri, insanın kendisini günahtan koruması için nefsi ile cihat etmesidir. İşte bu cihat, cihatların en büyüğüdür…

Hz. Hüseyin Sözleri

Gerçek cimri, selam vermekte cimrilik yapan kimsedir.

Allah, gücünü aldığı kimseden itaat istemediği gibi, teklif yükünü de ondan kaldırır.

Cömertlik eden yücelir, cimrilik yapan ise alçalır.

Kardeşler dört kısımdır: 1-sana ve kendine yararı olan. 2-sana yarara olan 3-senin zararına olan. 4-ne sana ve ne de kendine yararı olan.

Hz. Hüseyin Sözleri Göz Yaşı

Hz. Hüseyin Sözleri Göz Yaşı

Heyhat! Zillet boyun eğmek bizden uzaktır.

Yanında başkasının giybetini eden bir adama şöyle buyurdu: ey adam! Giybet etmekten sakin. Çünkü giybet, cehennem köpeklerinin katığıdır.

Allah korkusundan ağlamak, cehennem ateşinden kurtulmaya sebep olur.

Seni seven, kötü işlerden seni sakındırır; senden nefret eden ise seni bu işlere teşvik eder.

Selamın yetmiş hasenesi sevabı vardır; altmış dokuzu selam verene, biri ise selamın cevabını alan kimseyedir.

Alimin nisanelerinden biri de kendi sözünü eleştirmesi ve muhtelif görüşlerin hakikatinden haberdar olmasıdır.

¸¸•*`❀ Kerbela Matemi Sözleri ¸¸•*`❀

Kıyamet günü, yalnız dünyada allah’tan korkan kimse emniyette olabilir .

İyiliklerde yarışın ve manevi ganimetleri elde etmeye koşun.

Kimileri (cennet nimetlerine olan) hırs ve tamahlarından Allah’a kulluk ederler; bu tür kulluk, tüccar sıfatlı insanların kulluğudur. Kimileri (cehennem) korku(sun)dan Allah’a kulluk ederler; bu, köle sıfatlı insanların kulluğudur. Kimileri de nimetlerinin şükrünü edâ edebilmek amacıyla Allah’a kulluk ederler; işte bu, hür insanların ibadeti, hürlerin kulluğudur ve kulluğun en iyi şeklidir.

Azrail canını almaya geldiği zaman teslim olma, o zaman gönlünün istediğini yap.

Allah korkusundan ağlamak, cehennem ateşinden kurtulmaya sebep olur.

Kim, bir müminin gam ve üzüntüsünü giderirse, Allah-u Taala onun dünya ve ahret üzüntülerini giderir.


Özlü Sözler kategorisinde en güzel Hz. Hüseyin Sözleri Kerbela hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Hz. Ali Anlamlı Sözleri , Abdülkadir Geylani Sözleri

Share this:

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.