Sultan Alparslan Sözleri

Sultan Alparslan Büyük Selçuklu Devleti’nin 2. hükümdarıdır. Anadolu’ nun kapısını bizlere açan ve ”Size öyle bir vɑtɑn ɑldım ki; ebediyen sizin olɑcɑktır.” sözünün mimarı olan kişidir.

Dünya tarihini değiştirmiş büyük hükümdarlarından olan Alp Arslan’ a itafen İçin hazırladığımız Komutan Alparslan sözleri, Sultan Alparslan kimdir, Sultan Alparslan özlü sözleri, Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı sözleri yazımızda hazırlamaya çalıştık.

Alparslan Kimdir ?

1030 yılında doğan Alparslan, Çağrı Bey in oğlu ve Tuğrul Bey in yeğenidir. Gazne Hükümdarı Mevdut a karşı 1044 te büyük zafer kazandığı savaşta dikkat çekti. Çağrı Bey ona, 1058 de Belh, Toharistan, Tirmiz, Kobadiyan, Vahş ve Valvalic gibi şehirleri bırakarak devlet yönetimine hazırladı. 1059 yılında Gaznelilerle yapılan anlşma sonrasında 1060 ta Çağrı Bey in ölümü üzerine Alparslan, Horasan Selçuklu Devleti’nin başına geçti. 1063’te Tuğrul Bey in ölümü üzerine vasiyeti doğrultusunda yeğeni ve üvey oğlu Süleyman, Vezir Amidülmülk Kündüri tarafından tahta çıkarıldı.

1068’te Bizans İmparatorluğu’na karşı savaş ilan ettikten sonra,kazandıkları savaşlar Türkler’i Ortadoğu’ya doğru geri çevirmiş; bu başarılar Bizanslılar’ı, Türkleri’i çıkarmak için Malazgirt’e kadar getirmiştir. Alparslan 1071 yılında, Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan Malazgirt Savaşı‘nı kazanmıştır.

Sultan Alparslan Sözleri

Bu dönemde Bizans bir nevi fetret devri yaşamıştır. Alparslan, Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in canını bağışlamış, onu sadece yıllık vergiye bağlayıp bir süre esir tutmuştur. Fidyesi ödenen Romen Diyojen ülkesine döndüğünde, tahtından indirilmiş ve VII. Mikhail’in yeni bir Bizans imparatoru olarak tahta çıkmış olduğunu görmüştür. Tahtını geri almak için yaptığı savaşlarda mağlup düşmüş; kaçtığı Kilikya’da bir küçük kalede yakalanarak gözlerine mil çekilmiş; İstanbul’a getirilmiş ve Proti adasında (Kınalıada’da) sürgün edilmiştir. Gözlerinin kör edilmesinden dolayı oluşan yaranın enfeksiyonu sonucu ölmüştür. Bu nedenle Malazgirt Savaşı sonunda esir Romen Diyojen’in imzaladığı vergi ödeme vaadi geçersiz kalmıştır.

Alparslan, esir aldığı bir kale komutanı tarafından 1072 yılında vefat etmiştir. Bazı kitaplara göre Alparslan’ın savaşta esir aldığı bir kişi yüzünden öldürüldüğü söylenmektedir.

Sultan Alp Arslan’ın Eserleri ve Yaptıkları:

  • İmam-ı a’zam’ ın türbesini yaptırmıştır.
  • Harizm Camii yaptırmıştır.
  • Şadyah kalesini yaptırmıştır.
  • İlim adamlarını korumuştur.
  • Medreseler kurmuştur.
  • Malazgirt Savaşında Rum Diyojen’i, yenmiş Anadolu kapılarını Türklere açmıştır.
  • Nizamiye Medreseleri’nin kurulmasına katkıda bulunmuştur.

Sultan Alparslan Özlü Sözleri

Sultan Alp Arslan’ın Kişisel Özellikleri ve Yaptıkları

1-Bazan hasta veya yoksul bir kimseyi gördüğü zaman son derece hislenir, teessüründen ağlar ve derhal yardım ederdi 

2-Bir gün Sultan Alparslan Nizamü-l Mülk ile Nişapur da caminin kapısında elbiseleri perişan gençleri görünce,bunların kim olduklarını sordu.Vezir:Bunlar insanların en şereflileri olup,dünya zevki bulunmayan ilim talipleridirler.Bunun üzerine sultan onlara bir yurt yapılmasına ve maaş bağlanması emrini verdi. 

3-Malazgirt zaferi ile Anadolu kapılarını Türklere açan Büyük Kumandan Alparslan’ ın saray mutfağında hergün elli koyun veya keçi kesilerek fakirlere dağıtıldı

4-Elçi görüşmeleri dışında hiçbir zaman tahtına otumamıştır 

5-Sultan’ın divanında sayılamayacak kadar çok fakir kimselerin isimlerinin kayıtlı olup bunlara düzenli olarak maaş verirdi

6-Şehzadeliği diğer şehzadeler gibi oturarak değil bir akıncı gibi geçirmiştir. 

7-Büyük bir kumandan ve adaletli bir idareci olan Alparslan İslâmiyeti harfiyyen yaşamaya gayret etmiş ve İslamiyetin kazandırdığı güzel ahlakla milletine örnek olmuştur. Düşmanlarını bile affetmesiyle, üstün ahlakını göstermiştir. 

8-Bir gün birkaç insan sultan alparslana nizamül mülk hakkında birçok şikayet getirmiştir.Sultan namaz kıldığı için mektup yanına konmuştur.Sultan namazını bitirip mektubu okuyup,Nizamülmülkü çağırtmıştır.kendisine:-Bu mektubu al yazılanlar doğru ise ahlakını güzelleştir değil ise iftira edenleri bağışla fakat onlara öyle işler verki insanları kandırmaya vakit bulamasınlar. 

9-Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla : 
300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor der. 
Sultan Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der : 
Biz de onlara yaklaşıyoruz… 

Kısaca Malazgirt Savaşı

Malazgirt Savaşı yada Malazgirt Meydan Muharebesi, Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşmiştir. Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşen savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazanmıştır.

Malazgirt Savaşı ile birlikte “Türklere Anadolu’nun kapıları kesin bir şekilde açılmıştır”.Kesin Selçuklu zaferi olarak Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı; Türk birlikleri Anadolu’ya girmeye başladı.

Sultan Alparslan’ın Anadolu toprakları üzerindeki fetih hareketleri ve Bizans başkentini zorlamaları, İmparator Romanos Diogenes’i harekete geçirir.

Alparslan 1071 yılı içinde Mısır Fâtimî Devleti’ne karşı çıktığı seferden sonra ordusuyla Anadolu’ya dönerek, Malazgirt’e iner. Günlerden Cumadır. Akşama kadar süren savaşta, koskoca Malazgirt Ovası 100 binden fazla Bizanslıya mezar olur. Bizans imparatoru da esir edilir. Bu zafer, Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerini ve hâkimiyetlerini sağlar.

Sultan Alparslan Sözleri

Allahım! İslamın sancaklarını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esirgemeyen mücahidlerini yalnız bırakma! Ya Rabbi! Alp Arslan’ı, düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetÎendir! Zira O, Senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O Senin yolunda ve dininin üstünÎüğü için nasıl cihat yapıyorsa Sen de onu öyÎece koru ve düşmanÎarını kahret!


Ya muzaffer oÎur gayeme uÎaşırım, ya da şehit oÎarak Cennet’e giderim. Burada emreden suÎtan ve emrediÎen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizÎerden biriyim, sizÎerÎe birÎikte savaşan bir gaziyim. ÖÎürsem kefenim, üzerimdeki eÎbisemdir https://www.sozlervadisi.com/ozlu-sozler/sultan-alparslan-sozleri.html


Alparslan Sözleri

Ey AskerÎer!… Eğer şehid oÎursam bu beyaz eÍbise kefenim oÎsun. Ben nefsimi AÎÎah’a adadım. Benim için şehadet de, muzaffer oÎmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbaÎ bizimdir


AÎÎahım! İsÎâmın sancakÎarını yükseÎt ve hayatÎarını Sana kuÎÎuk için esirgemeyen mücahidÎerini yaÎnız bırakma! Ya Rabbi! AÎp ArsÎan’ı, düşmanÎarına sozlervadisi.com karşı muzaffer kıÎ ve onun askerÎerini meÎekÎerin iÎe kuvvetÎendir! Zira O, Senin rızanı kazanmak için varÎığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O Senin yoÎunda ve dininin üstünÎüğü için nasıÎ cihat yapıyorsa Sen de onu öyÎece koru ve düşmanÎarını kahret!


Biz ne kadar az oÎursak oÎaÎım, onlar (BizansÎıÎar) ne kadar çok oÎurÎarsa oÎsunÎar, bütün MüsÎümanÎarın minberÎerde bizim için dua ettikÎeri şu saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum


SuÎtan AÎpasÎan: ‘Bizde onÎaɾa doğɾu gidiyoɾuz


Ya Rabbi! Seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor, uğrunda cihad ediyorum. Ey Allahım! Niyetim halistir; bana yardım et


Askeɾ ‘Efendim yakÎaşık 200.000 kişiÎik oɾdu şuanda üstümüze doğɾu geÎiyoɾ


Sɑvɑşı seviyorum, çünkü sonundɑ zɑfer vɑr. http://bumerang.hurriyet.com.tr/


Size öyÎe bir vɑtɑn ɑÎdım ki; ebediyen sizin oÎɑcɑktır.

<< Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları >>


Özlü Sözler kategorisinde en güzel Sultan Alparslan Sözlerini hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitemizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajları , Anafartalar Zaferi Kutlama Mesajları

Share this:

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.