Kudüs İle İlgili Sözler

Müslümanlar için ilk kıblesi Mesacidi Aksa için hazırladığımız Kudüs İle İlgili Sözleri hazırladık. Müslüman kardeşlerimizin davasına sahip çıkması için Kudüs İle İlgili Sözlerini Fecebook, Twıttır ve Watsapptan gönderebilirsiniz. İşte sevdiğinize, eşinize gönderebileceğiniz birbirinden güzel Kudüs İle İlgili Sözler. İşte sayfamız…

Kudüs İle İlgili Sözler sayfamız da; Kudüs İle İlgili Hadis, Kudüs Yazıları, Mescidi Aksaya Yazılan Şiirleri, Kudüs ve Mescidi Aksa Konulu Şiir Yarışması, Kudüs İle İlgili Kompozisyon bulmanız mümkün.

Kudüs İçin Bilmemiz Gerekenler

–1917 Kudüs için felâket yılı oldu. 11 Aralıkta İngiliz askerler Kudüs’e girdi. Böylece Kudüs’teki Müslüman hâkimiyeti de sona erdi.


–1948 de İsrail Devleti kuruldu. Böylece Ortadoğu’yu kan gölüne çevirecek Filistin-İsrail mücâdeleleri başlamış oldu.


–Râbiatül Adeviyye, Bişr-i Hafi, Seriyyüs Sakatî gibi mâneviyat âleminin kutupları, Peygamberimizin semâlara çıktığı bu şehirde, semâların ötesinden bahsettiler.


Kudüs İle İlgili Özlü Sözler

–Sayısız işgâller, kıtlıklar, savaşlar, depremlerle zarar gören şehir, yeniden îmâr edilirken Kubbetüs-Sahra ve Mescid-i Aksâ’da Fâtımî halifesi tarafından yeniden îkâme edildi.


–1185 yılında Kudüs krallık ordusunun Kahire’den Şam’a giden bir Müslüman kervanına saldırmasıyla başlayan harekât, Selahaddin Eyyûbi’nin iki yıl sonra Kudüs’le birlikte 52 şehri fethetmesiyle sonuçlandı. Miraç kandilinde Selahaddin Eyyûbi Kudüs’e girdi.


–Bâbillilerden sonra, Romalılar tarafından da ikinci büyük işgâli yaşadı Kudüs. Halk tekrar sürüldü uzak diyarlara. Daha sonra Roma imparatoru Hadrian tarafından yeni baştan imâr edildi şehir.


–Ubâde bin Sâmit de burada medfun, Semân-ı Fârisî de.


–Halife Hz Osman, Silvan bahçeleri gelirlerini şehrin fakir halkına vakfetti.


–Hz Muaviye, Suriye vâlisi iken Halife Hz Osman’ın katillerinin bulunup cezâlandırılması için Mısır fatihi Amr b. As ile Kudüs’te bir antlaşma yapmıştı. Yine Kudüs’te halkın biatını alarak halîfeliğini îlan etti.


–Memlûkler Kudüs’ü değil, kendilerini bile koruyamaz olunca 1517 yılında Kahire’deki Memlûk hâkimiyetine son veren Yavuz Sultan Selim, Kudüs’e de hâkim oldu.


Sayfamız >>>  Dini Whatsapp Profilleri


–Kânûnî Süleyman Han, Mescid-i Aksâ çevresine surlar, Hürrem Sultan’da bir külliye yaptırdı.


–Sultan 2. Abdülhamid, siyonizmi ve Filistin’e Yahudi göçünü engellemek için yoğun çaba sarfetti. Bu arada şehri yeni baştan îmâr etti.


–Selçukluların Kudüs’e hâkim oldukları 25 yıl içerisinde, Dünyanın dört bir yanından çok sayıda âlim, şehre akın akın gelmeye başladılar. İmam Gazzâli derslerinin bir kısmını burada verdi. Ebû Bekir İbnî Arabî 3 yıl boyunca burada kaldı. Kitaplarını burada yazdı. İbn-i Kayserâni Mescid-i Aksâ’da hadis dersleri verdi.


–Kara bulutlar 1099 yılında Kudüs üzerinde göründü. Leş kargaları gibi şehre üşüşen haçlı orduları, Fâtımîlerin hâkimiyetindeki Kudüs’ü işgâl ettiler. Sokaklar et yığını hâline geldi. İnsanın başını ağrıtacak derecede kan kokusu, günlerce Kudüs semâlarından gitmedi. Haçlılar, tüm Müslüman ve Yahudileri katlettiler.


–Nûreddin-i Zengi, Kudüs’ü esâretten kurtarmadan uyumayı kendisine haram etti. Mescid-i Aksâ için bir minber dahi hazırlamıştı. Kurtuluş hediyesi olarak kutlu mâbede takdim etmek üzere.


–Kendisini sırtına alıp ufuk ötesine uçuran, gözünün gördüğü yere adımını atan Burakını Mescid-i Aksa’nın bir duvarına bağlamıştı.


–Ve yine Peygamberimizin, nebîler nebîsi olup tüm enbiyaya rehber olduğu yer de Kudüs’tü.


–Peygamber Efendimiz hicretten sonra 17 ay boyunca, namaz kılarken Mescid-i Aksâ’yı kıble edindi. Yüzünü Kudüs’e döndü.


–Peygamber Efendimiz Miraç yolculuğunda Burak’a binip Mekke’den Kudüs’e, Kudüs’ten arş-ı âlâya yolculuk yaptı. Medine’den önce, Kudüs’e hicret etmişti. Kudüs, İsrâ (gece yolculuğu) mûcizesinin ikinci durağı, Miraç (yükseliş yolculuğu) mûcizesinin birinci durağı oldu.


–Depremlerle zarar görmüş olan Mescid-i Aksa’yı Abbasi halifesi Ebû Câfer Mansur, yeniden inşâ ettirdi.


–Abdurrahman Evzâi, Süfyânı Sevrî, Leys b. Sa’d ve Muhammed b. İdris eş-Şâfiî gibi mezhep imamları Kudüs’te okuttular derslerini, talebelerini burada yetiştirdiler.


–Üç dinin atası Hz İbrahim, hanımı Hz Sârâ ile Kudüs yakınlarındaki Sebu’da yaşamıştı. İkinci oğlu Hz İshak burada doğdu ve 160 yaşında Kudüs yakınlarında vefât etti. Babası Hz İbrahim’in el-Halil kasabasındaki mezarının yanına defnedildi. İshak, Yakup, Yusuf peygamberlerin ve Sârâ Annemizin kabirleri de burada.


–Memlûk sultanı Muhammed b. Kalavun, 40 yıldan fazla hüküm sürdüğü için, şehri yeniden îmâr etti.


–1799 da Gazze, Remle ve Safed’i işgâl eden Napolyon, Cezzar Ahmed Paşa’ya mâğlup olunca arkasına bile bakmadan kaçmıştı.


–1870 lerden sonraki Yahudi göçleri, Kudüs’ün dengesini bozdu.


–Hz Süleyman’ın devâsâ mâbedi, Hz. Süleyman’ın emriyle cinler tarafından inşâ edildi.


–Hz Süleyman’ın mâmur ettiği bu kutlu şehir, Bâbil kralı Nabukadnezar tarafından yakıldı, yıkıldı, yağmalandı, talan edildi. Yıllarca isyanlara, işgallere, ihtilâllere ve kanlı savaşlara mâruz kaldı. Halkı sürgüne gönderildi defalarca.


–Bizans imparatoru Constantin ise, Hıristiyanlaştırdı bu şehri, annesi Helen ile birlikte, putları yıktı, Kutsal Mezar kilisesini yaptırdı. Hz İsa’nın bebekken yıkandığı taş beşiği, İstanbul’a. Beşiktaş’a taşıdı.


–Asırlar sonra Halife Hz Ömer’in tâyin ettiği İslam orduları başkumandanı Ebû Ubeyde b. Cerrah fethetti bu şehri. Patrik Sophronios şehrin anahtarlarını, Ebû Ubeyde’nin dâvetiyle Medine’den Kudüs’e gelen Hz Ömer’e teslîm etti.


–Kudüs fâtihi olarak şehre giren Halife Hz Ömer, bir çöplük haline getirilmiş Mescid-i Aksâ’nın etrafını temizletti. Rasûlullah’ın ayak izinin bulunduğu o kutsal taşı (Hacer-i Muallak) bulmak için eteğinde taş taşıdı, işçilerle beraber çalıştı. Ve kendi ismiyle de anılan Mescid-i Aksâ’yı, Hacer-i Muallaka’nın kıble tarafına yaptırdı. Halka İslamı öğretmesi için Ubâde b. Sâmit’i kadı tâyin etti.


–Abdülmelik b. Mervan ve Süleyman b. Abdülmelik’de biat almak


Hz İsa, komşu kent Beytüllahim’de bir mucize olarak babasız doğdu, daha bebekken konuştu. Evvelâ Celile’de sonra Kudüs’te insanları hak dine dâvet etti. Hem bedenlere, hem gönüllere hekim oldu. 33 yaşına gelince de tıpkı Resûlü Ekrem’in mîrâcı gibi O’da bu kutlu şehirden semâlar ötesine, Rabbinin katına yükseldi. Demek ki Rabbin makâmına yükseliş şehri Kudüs’tü.


–Yüce Allah tarafından, etrafıyla birlikte kutsal kılınan Mescid-i Aksâ’nın bulunduğu kutlu şehir. Yeryüzünün en eski ikinci ve en mukaddes üçüncü mescidinin mekânı. Sozlervadisi.com Semâvi dinlerin, semâlara uzanan nebîlerin, bağrında dinlenen velîlerin beldesi. Her karış toprağında, nice peygamberlerin hâtırâsını ve izlerini taşıyan kutsal belde Kudüs.


Hz Zekeriya testerelerle doğrandı Kudüs’te, Hz Yahya’nın başı kesildi


–Hz Meryem, Mescid-i Aksâ’nın doğu tarafındaki hücresinde îtîkâfa çekildi. Odasındaki mihrapta Rabbinin meleklerle gönderdiği cennet meyvelerinden rızıklandı.


–Hz Musa ve Hz Harun israiloğullarıyla Mısır’dan çıkıp Kızıldeniz’i geçince Yüce Allah, Kudüs’e gitmelerini emretti. Hz Muhammed Mekke’den Medine’ye, Hz Musa ve Hz Harun Kâhire’den Kudüs’e hicret etmişti. Hz Musa, mezarının Mescid-i Aksâ’ya yakın olması için niyazda bulunmuş ve duâsı kabul olunarak Mescid-i Aksâ yakınlarında vefât etmişti.


–Hz Lut’un gençliği, Hz İbrahim’le birlikte Kudüs’te geçmiş, daha sonra Lut Gölü yakınındaki kavme elçi olarak görevlendirilmişti.


Hz Davut, sapanıyla zâlim Câlut’u öldürdü. Muzaffer bir asker olarak şehre girdi. ( Günümüzde de Filistinliler İsrâil’e karşı sapanla mücâdele veriyorlar ) Hz Süleyman, cinlerden ve insanlardan oluşan ordusu ile kurduğu hâkimiyeti, muhteşem bir saraydan yönetiyordu. Babasından aldığı taht şehrini yeryüzünün başkenti yaptı.


Kudüs İle İlgili Özlü Sözler

Bir gün gelecek İsrail’e öyle bir tokat atacağız ki,bütün hayatı gözlerinin önünden GAZZE ŞERİDİ gibi geçecek  / Necmettin ERBAKAN


Allah’ın evi esaret altındayken, Selahaddin nasıl kendi evinde yatar?  / Selahaddin Eyyûbî


Peygamberlerin en kutsal sırlara eriştiği Kutsal Kudüs, İslam âleminin kanayan yarası, insanlığın utanç tablosu oldu. Yıkılasın İsrail! Enkazını göreyim! Sana ülke diyenin, yüzüne tüküreyim!  / Necip Fazıl Kısakürek


Mescid-i Aksâ’sız ve Kudüs’süz bir Filistin bir anlam ifade eder mi? Kudüssüz bir Filistin tıpkı gövdesiz baş gibidir.  / Yusuf El Karadavi


Kudüs Sözleri

Kudüs’e, Mescid-i Aksa’ya varır varmaz ruhum, bedenime geri geldi, vücuduma hayat yeniden döndü. Gazinoda ölüyken burada yeniden dirildim. Kudüs’te sanki taze kan bulmuş, Rabbim tarafından rızıklandırılmıştım. / Abdullah Galib Bergusi


Filistin halksız bir vatan değil ki, vatansız bir halkı kabul etsin.  / Yusuf El Karadavi


Kudüs, Filistin davası değil kıble davasıdır. Bu ümmetin cihad kalbi kıyamete kadar Kudüs’ün eteklerinde atacaktır. / Nureddin Yıldız


Kalk Kudüs’e gidelim. Yahya peygamberin yanında büyüsün çocuklar. Elleri taş tutacak yaşa gelsin. Kalpleri aşk tutacak yaşa. Sokaklarına atalım kendimizi. Adımızı söyleyelim kontrol noktalarında. / Tarık Tufan


“Önce yüreğimizdeki Kudüs’ü işgal ettiler. Biz savaşı önce kendimizde kaybettik.”  / Cahit Zarifoğlu


Dünyanın en kutsal kenti Kudüs, uzun zamandır dünyanın en büyük günahlarına şahit oluyordu. / Banu Avar


Sayfalarımız >>> Mevlidi Nebi Haftası Kutlama Mesajları


Kudüs’e gidiş ve dönüş yolu kaç cesetle döşenmiştir? Üstelik bu cesetler, sadece düşman cesetleri de değildir. Yok, evladım, cinayet kral olmanın bir parçasıdır. / Virginia Henley


Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki… / Selahaddin Eyyubi


Gökte yaratılıp yere indirilen şehir Kudüs. / Sezai Karakoç


İçin için çağlayan dualarımı ıslamarladım sana, aldın mı Kudüs, aldın mı?  / Mehmet Deveci


Sevgili kızım, koruyucu meleğim, ne zaman ki Kudüs’ü gördüm, işte o zaman hayatın arzusunu hissettim. Sevimli kızım, Kudüs’ü anlatmak için kelimeler yetersiz kalır. Kokusu her şeyden güzeldir. Manzarası dünyanın bütün güzel manzaralarından çok daha güzel, çok daha harika… / Abdullah Galib Bergusi


Kudüs düşerse Mekke düşer, Medine düşer, İstanbul düşer biz düşeriz. / Mehmet deveci


Her yeni gün umuda doğuyor gözleriniz. Gözleriniz. Ortadoğu oluyor gözleriniz. Kudüs’ü, Beyrut’u, Bağdat’ı emziren şefkatli ve bereketli bir anne oluyor. / Tarık Tufan


Tur Dağı’nı yaşa ki bilesin nerde Kudüs. Ben Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorum. Ayarlanmadan Kudüs’e boşuna vakit geçirirsin. Buz tutar gözün görmez olur. / Nuri Pakdil


Ben Kudüs’ü kol saatim gibi taşıyorum. / Nuri Pakdil


Davud Peygamber’in(as) fethettiği, Süleyman Peygamber’in (as) şekillendirdiği, Hz. İsa’nın (as) göğe, Hz. Muhammed’in (SAS) Mirac’a yükseldiği yerdir Kudüs.  / Talha Uğurluel


Biz müslümanlar için, mübarek beldelerimizi korumak imkan değil, iman meselesidir. / Recep Tayyip ERDOĞAN


Ve Kudüs şehri; Gökte yapılıp yere indirilen şehir. Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri / Sezai Karakoç


Kudüs İle İlgili Güzel Sözler

Küdüs Özgür değilse.! Dünya Tutsaktır.!! KUDÜS BİZİMDİR.!!


Mekke Allah’ın haremidir.! Medine Rasûlullah’ın haremidir.! Kudüs Müminlerin, haremidir !


Kesseler de ayaklarımızı Bil ki ey Kudüs Senin için ellerimi ayak yaparım!


Kudüs Müslümanların gözbebeğidir. Kudüs İslamın ilk kıblesidir. Kudüs İsra ve miraç mucizelerinin tanığıdır. Sömürgeci İsrail’in karargahı olamaz.


Biz var olduğumuz sürece Kudüs düşmeyecek.


Kudüsteki zulme susan dil, imanlı bir kalbe tercüman olmaz! Ya dil yalandadır ya da kalpte iman yoktur!


Ey mahşere inanan dünya Müslümanları, Kıyamet’e kadar mı, sürecek bu uykunuz? Kudüs işgal altında! Ey Kudüs!


Seven Kudüs’ü sevsin. Doğmak isteyen Kudüs için doğsun. Kudüs için doğmaya da değer ölmeye de…


İsrail diye bir devlet yoktur işgal edilmiş gasp edilmiş filistin toprakları vardır devleti olmayanın başkenti de olmaz


Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs, kırmızı çizgimizdir.


Kutsal şehir Kudüs sen her zaman güzel olacak ve güzel kalacaksın.


Kudüs müslümanlarındır bu kafirlere karşı bir olmamız lazım. Kahret rabbim kudüs İsrailindir diyenleri!


Selâhaddin Eyyubi Kudüs’ün işgal altında olduğu günlerde hep şöyle düşünüyordu… Kudüs işgal altında iken bir Müslüman nasıl olur da gülebilir, nasıl olur da rahat uyku uyuyabilir, nasıl olur da rahat yemek yiyebilir ve rahatça su içebilir…


Kudüs kutsal bir şehirdi kimse inkâr edemez, Kudüs’te okunana ezanlar asla susturulamaz.


Kudüs, bizim ilk kıblemiz ve sürekli cihadımızdır.


Kudüs bizim ilk kıblemizdir, ümmetin yetimidir, Müslümanların ortak davası olan mukaddes şehrimizdir.


Dili lâl, kulağı sağır, gözleri kör Dünya! Şahidim MESCİD-İ AKSA! Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil,bütün müslümanlarındır.


Yıkılasın israil enkazını göreyim Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim !!! İlk kıblemiz Kudüs İslamındır !!!


Ey mahşere inanan dünya Müslumanları, Kiyamet’e kadar mı, sürecek bu uykunuz ?


Kudüs kendine şiirler yazdırmış, besteler yaptırmış, filmler çektirmiş güzel şehir.


Güzel Sözler kategorisinde en güzel Kudüs İle İlgili Sözleri hazırlamaya çalıştık. Sizlerinde sayfamıza katkı sağlamak isterseniz yorum kutusuna güzel sözlerinizi bekliyoruz. Sitelerimizi Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

Diğer Sayfalarımız; Mescidi Aksa İle İlgili Sözler , Hz. Ali Anlamlı Sözleri

Share this:

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.